MTÜ Jututaja põhikiri

I Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Jututaja (edaspidi: ühing) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste
ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Ühingu ametlik nimi on Mittetulundusühing Jututaja, inglise keeles Non-Governmental
Organization Jututaja (Narrator).
1.3. Ühingu asukoht on Tallinn.
1.4. Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast, asutamislepingust ning vabaühenduste eetikakoodeksist.
1.5. Ühingu eesmärk on (1) suurendada ühiskonna sidusust läbi noorte ja eakate omavahelise suhtlemise suurendamise ning eakate üksilduse vähendamise ning (2) luua ühiskonda väärtust läbi noorte tööhõive tõstmise ja muude seotud tegevuste.
Eesmärgi saavutamiseks:
1.5.1. algatab ja toetab projekte, kampaaniaid jm tegevusi;
1.5.2. korraldab konverentse, seminare, koolitusi, laagreid jm;
1.5.3. viib läbi teavitustööd, konsultatsioone, uuringuid ja analüüse;
1.5.4. avaldab publikatsioone, annab välja trükiseid jm materjale;
1.5.5. osaleb kohalikes, piirkondlikes, riiklikes ja rahvusvahelistes projektides ning koostöövõrgustikes;
1.5.6. kaasab era-, avalikku ja kolmandat sektorit ning rahvusvahelisi partnereid ja teisi huvirühmi;
1.5.7. kasutab annetustest, toetustest ning majandustegevusest saadud tulu oluliste avalikku
huvi äratavate ühiskondlike küsimustega tegelemiseks;
1.5.8. teeb muid toiminguid ja viib läbi tegevusi.

II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline või juriidiline isik, kes viib ellu ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, järgib ühingu põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse.
2.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kahe kuu jooksul alates avalduse kättesaamisest.
2.4. Ühingu liikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta esitatakse kirjalik põhjendus.
2.5. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Liikmestaatus lõpetatakse juhatuse otsusega, kui isiku liikmekohustused on täidetud ja juhatusele üle antud.
2.6. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
2.6.1 kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
2.6.2 on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;
2.6.3 ei ole eelmise majandusaasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul;
2.6.4 kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.
2.7. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.
2.8. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

III Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
3.1.1 osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
3.1.2 olla valitud ühingu organite liikmeks;
3.1.3 saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
3.1.4 kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi;
3.1.5 osaleda ühingu ettevõtmistes.
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1 järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid, sh vabaühenduste eetikakoodeksist;
3.2.2 osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsusega pandud kohustusi.

IV Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.2.1 põhikirja muutmine;
4.2.2 juhatuse määramine ja tagasikutsumine;
4.2.3 juhatuse või muu organi liikmega tehingu või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.2.4 ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamine ja asjaõiguste koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
4.2.5 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduses või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
4.3.1 korraliselt vähemalt korra aastas:
4.3.2 majandusaasta aruande kinnitamiseks;
4.3.3 juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt üks ühingu liikmetest või kui seda nõuab revisjonikomisjon;
4.3.4 muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad.
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse igale liikmele vähemalt 2 nädalat ette.
4.5. Üldkoosolek võib toimuda elektrooniliselt.
4.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole ühingu liikmetest või nende esindajatest.
4.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud mittetulundusühingu liikmetest või nende esindajatest.
4.8. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

V Juhatus

5.1. Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub 1-3 liiget.
5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse viieks aastaks.
5.3. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.4. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik liikmete poolthäälteenamus.
5.5. Juhatuse pädevusse kuulub muuhulgas:
5.5.1 ühingu igapäevategevuse korraldamine;
5.5.2 ühingu liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;
5.5.3 ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
5.5.4 majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;
5.5.5 ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

VI Majandustegevus

6.1. Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
6.2. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt 7 (seitse) tööpäeva enne ühingu korralist koosolekut.

VII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine

7.1. Ühingu ühinemine, jagamine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
7.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
7.3. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule juriidilise isikule.


MTÜ Jututaja põhikiri on kinnitatud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris 05.04.2019.
MTÜ Jututaja järgib oma tegevustes vabaühenduste eetikakoodeksit.